Wêrom ’t IK meidwaan wol!! Rixt Tolsma út Wergea

Wêrom ’t IK meidwaan wol!!

Ik bin opgroeid yn Weidum, op it plattelân en haw dêrnei 15 jier yn ‘e stêd wenne en bin no krekt wer werom op it plattelân, no yn Wergea!

Fijn fyn ik de  rêst en prachtige fiersichten, mar ek de warbere minsken dy’t  it doarp leefber meitsje! De lytse winkeltsjes en al dy lytse ferienings dy’t it doarpslibben foar allegearre minsken aangenamer meitsje! Dêr mei sa no en dan wol wat mear jilt foar komme!

Ek hjir by Wergea binne se dwaande om ús moaie Fryslân better oer it wetter better berikber te meitsjen. De toeristen meie hjir  graach farre! Ik haw sels ek in protte mei de boat troch de moaie natoer fan Fryslân fearn en it bliuwt prachtich!  Dêr moatte we sunich op wêze en goed ûnderhâlde!!

Ik fyn it dêrom wichtich om myn stim op 5 novimber hearre te litten!

Dizze kâns krigest dochs net eltse dei! Dit is folle direkter en de wichtichste punten sille oan it ein fan de dei ek noch omsetten wurde yn konkrete foarstellen om fierder mei oan de slach te kinnen!

Dus Friezen lit jim ek hearre op 5 novimber! Dizze kâns krije je net sa gau wer!
Rixt Tolsma, Wergea

Waarom ik mij opgegeven heb als deelnemer aan de Friese Dorpentop

Ik ben opgegroeid in Weidum, op het platteland en heb daarna 15 jaar in de stad gewoond. Op dit moment woon ik weer in een dorp in Wergea.

Ik hou van de rust en de vergezichten en de mensen die zich inzetten voor hun dorp. De kleine winkeltjes, de kleine verenigingen die het dorpsleven aangenamer maken. Hier mag wel wat meer geld voor komen. Ook hier in Wergea zijn ze bezig om bijvoorbeeld het dorp beter bereikbaar te maken via het water. De toeristen komen hier graag. Zelf ben ik ook veel op de boot door Fryslân geweest en het blijft prachtig. Daar moeten we zuinig op zijn en goed onderhouden.

Ik vind het daarom belangrijk om mijn stem op 5 november te laten horen!

Deze kans krijg je niet elke dag. Dit is veel directer en de belangrijkste punten worden aan het eind van de dag omgezet in concrete projecten waar we daarna verder mee aan de slag kunnen. Dus Friezen laat je horen op 5 november en grijp die kans!

Rixt Tolsma, Wergea

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie