Organisatie

Initiatiefnemer Mienskipsgroep
Deze groep Friese burgers, actieve dorpsmensen, adviseert Doarpswurk bij haar rol in Friesland voor de dorpen. Vanuit deze hoedanigheid is het initiatief ontstaan om een Friese Dorpentop te initiëren.

Een groeiende groep vrijwilligers van inmiddels ongeveer 20 personen is achter de schermen al enige tijd bezig met de voorbereiding. De dorpentop is bedoeld om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en om te experimenteren met een nieuwe democratie.

De uitkomsten van de dorpentop kunnen burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden.

Inspiratie Friese Dorpentop
De organisatie van de Friese Dorpentop is geïnspireerd door David van Reijbroek.
De representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder: daadkrachtig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen. Het leidt allemaal tot wat David Van Reybrouck in een dwingend betoog het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt. Maar hoe komen we daarvan af? Pappen en nathouden – dat is wat er nu voornamelijk gebeurt. Zijn voorkeur gaat uit naar een oud democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene werd gehanteerd: de loting. Loting is een effectieve mogelijkheid om onze machteloos geworden democratie weer pit en vaart te geven en de burgers opnieuw te betrekken bij wat hen allen aangaat.